کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-115

10.22034/pbr.2021.145872

الهام وفائی؛ مهدی پندار؛ سارا معصوم زاده