بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به دلیل محدودیت منابع در دسترس و نقش و اهمیت قابل‌توجه انرژی در رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به بررسی اثر عمق مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم‌یافته سری زمانی در بازه‌ زمانی 1357-1399 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که عمق مالی از کانال رشد اقتصادی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متغیرهای عمق مالی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین قیمت حامل‌های انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی به ترتیب منجر به تغییر 1.42 و 0.10درصدی در مصرف انرژی می‌شود. همچنین، اثرگذاری غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی، به میزان 0.0568 درصد است. نتایج این مطالعه به سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی مؤثر تقاضای انرژی در کنار توسعه‌ مالی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Financial Development on Energy Consumption

نویسندگان [English]

  • Elham Vafaei 1
  • Mahdi Pendar 2
  • Sara Masumzadeh 3
1 Assistant Professor, Development and Foresight Research Center, Planning and Budget Organization, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Ph. D Student in Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In the light of the fact that our available resources are limited and in particular the energy has a significant and important role in economic growth and development, it is thus important to determine key factors impacting on energy demand.
In this paper investigation is made on how the financial depth impacts on energy consumption through the economic growth channel, using the Generalized Method of Moments technique covering the period 1978-2020. The results show that financial depth does affect energy consumption through the channel of economic growth. The Findings also indicate that financial depth and gross domestic product had positive impact on energy consumption while the energy price had the negative impact on energy consumption. According to our research findings, one percent increase in GDP and energy prices brings about 1.42 and 0.10 percent change in energy consumption, respectively. Also, the indirect impact of financial development on energy consumption through economic growth channel is 0.0568%. Also, the results of this study help Policymakers adopt an effective planning for energy demand and promote private sector development in order to achieve economic growth envisaged in the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • Financial Development
  • Economic Growth
  • Iran