بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به دلیل محدودیت منابع در دسترس و نقش و اهمیت قابل‌توجه انرژی در رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به بررسی اثر عمق مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم‌یافته سری زمانی در بازه‌ زمانی 1357-1399 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که عمق مالی از کانال رشد اقتصادی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متغیرهای عمق مالی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین قیمت حامل‌های انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی به ترتیب منجر به تغییر 1.42 و 0.10درصدی در مصرف انرژی می‌شود. همچنین، اثرگذاری غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی، به میزان 0.0568 درصد است. نتایج این مطالعه به سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی مؤثر تقاضای انرژی در کنار توسعه‌ مالی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها