ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس / عضو هیات علمی

2 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the impact of institutional and political factors on financial development in selected Islamic countries

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • lotfali agheli 2
  • Vajihe Karami 3
1 Tarbiat Modares University
2 tarbiat modares uni
3 Olom & Tahghighat University
چکیده [English]

Assessing the impact of institutional and political factors on financial development in selected Islamic countries
This study evaluates the institutional factors affecting on financial development in selected Islamic countries including Iran, Algeria, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Kazakhstan and Malaysia. There are various institutions that can effect on the economy performance. Indicators are available to illustrate these factors, such as indicators of good governance, democratic governance, ease of business, and openness of the economy, which are referred to as institutional variables. In this study, these indicators have been used. The experimental model of this study is estimated using data from the period 2006 to 2016 using the EGLS regression method. The results show that the indicators of good governance, ease of business, economic liberalization, private sector share of financial sector and inflation rate have a positive and significant effect on the combined financial development index. In contrast, the Democracy Index has had a negative impact on financial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • good governance
  • institutions
  • political factors