کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد توسعه، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

قرار گرفتن در مسیر توسعه، غایتی از پیش تعیینشده نبوده است و در کشورهای مختلف به دلیل زمینههای تاریخی و اجتماعی مختلف متفاوت است. ازجمله نهادگرایانی که دستاوردشان میتواند راهنمای برنامهریزی توسعه باشد، الینور استروم است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده میشود نگرش نهادی استروم چیست و چه کاربردی در برنامهریزی توسعه دارد؟ نگرش چندمرکزی، عقلانیت محدود و توانایی خودسازماندهی که بنیانهای فلسفی استروم را شکل میدهند، به ساختاری از تدبیر امور میانجامد که الزاماً یک کنش جمعیِ دموکراتیک، پایین به بالا، غیرمتمرکز و اجتماعاً ساختهشده است که محتوای آن را فرایندی نظاممند از توانایی حل اجتماعیِ مسائل، یادگیری و خلاقیت شکل میدهند که همانا فضای کنش متقابل اجتماعی و بسط سرمایههای اجتماعی است. لذا ساختار برنامهریزی متناسب با دیدگاه استروم، متکی بر حکمرانی (تدبیر امور) اجتماعات محلی، غیرمتمرکز و برآمده از تعاملات اجتماعی در دل یک فرایند یادگیری اجتماعی است که جایگزینی تحلیلهای قطعیِ بالابهپایین میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Elinor Ostrom's Institutionalism in Development Planning

نویسندگان [English]

  • mahmoud motvaseli 1
  • esmaill beigi 2
  • behrad farmahini farahani 3
1 .
2 .
چکیده [English]

Being on the development path is not a predetermined goal and is
different in various countries due to their different historical and social
backgrounds. Elinor Ostrom is one of the Institutional economists
whose achievement can be a development planning guide. The
question of this research is that what are Ostrom's institutional attitude
and its application in development planning? Polycentric attitude,
Bounded rationality, and Self-organizing ability that form Ostrom's
philosophical foundations would lead to a structure of governance
which is necessarily a democratic collective action, bottom-up,
decentralized, and socially constructed that a systematic process of the
ability to solve social problems, learning, and creativity form its
content and indeed, it is social interaction and the expansion of social
capital. Therefore, according to Ostrom’s view of planning, its
framework relies on the governance of local and decentralized
communities which are derived from social interactions in the context
of a social learning process that replaces absolute bottom-up analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elinor Ostrom
  • Institutionalism
  • Social learning
  • Development
  • Planning