بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی‌سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه‌های تأثیرگذار در خصوصی‌سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال‌های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی‌سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه‌ها، روش تحقیق، یافته‌ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی‌سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی‌سازی 2- موانع خصوصی‌سازی 3- معایب خصوصی‌سازی 4- راهکارهای خصوصی‌سازی: 5- پیامدهای خصوصی‌سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه‌ها، علت‌ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی‌سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها