اثر تعاملی شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد درکشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد/ دانشگاه بوعلی سینا

2 هیئت علمی/ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آموزش و توزیع درآمد دو پارامتر مهم هستند که به‌صورت تعاملی بر یکدیگر اثرگذار می‌باشند. رابطه مثبت همراه باهم افزایی این دو شاخص منجر به توجه دولت‌ها در سیاست‌گذاری روی این موضوعات گردیده است. بیشتر کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی موردمطالعه این تحقیق، شرایط و وضعیت مطلوبی در شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد ندارند. آموزش می‌تواند با ایجاد مهارت و توانایی و افزایش قدرت درآمدزایی افراد باعث بهبود توزیع درآمد شود که موجب تلقی اولویت دادن شاخص آموزش بر شاخص توزیع درآمد می‌گردد. براین اساس آموزش همواره از دغدغه‌های دولت‌ها در دستیابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصیص‌ها بوده است و در زمره مهم‌ترین سیاست‌های عمومی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص‌های آموزش بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های 2017-2010 می‌باشد. مراحل تحقیق در چهارچوب سیستم داده‌های تابلویی و با استفاده از آزمونهای ریشه واحد ، f لیمر، هاسمن، ولدریج و آماره کای دو انجام گردیده است. داده‌های موردنیاز این مطالعه از بانک جهانی و سایر سازمان‌های مرتبط جمع‌آوری‌شده است. نتایج پژهش نشان داد که بهبود شاخص‌های آموزش باعث کاهش ضریب جینی و یا توزیع عادلانه تر آمد در جامعه می‌شود. بعلاوه بر این، اهمیت بخشیدن به توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش، افزایش شاخص های آموزش را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها