باروری درایران: مقدمه ای بریک رویکرد برنامه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
سیاست های افزایش جمعیت کشور، تمامی دستگاه های اجرایی را به طراحی و اجرای برنامه هایی متناسب با افزایش جمعیت موظف ساخته است. مادۀ دوم همین سیاست ها، به منظور افزایش موالید، به "رفع موانع ازدواج ، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و... حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و... " اشاره دارد، اما درعمل، به روش های گوناگون ، کوشش شده است که فقط تعداد فرزندان زنان دارای همسر افزایش داده شود و توجه کمتری به ازدواج و طلاق معطوف شده است.
هدف پژوهش حاضرآن است که از طریق مطالعات اسنادی نشان دهدکه برای نیل به هدف های سیاست های کلی جمعیت کشور، مسیر های مناسب ترو مطمئن تری نیز وجودداردکه نه تنهاباروح سیاست های مزبور سازگارتر است،که به دلیل همسویی بامصالح ومنافع مخاطبان خود،به حل برخی ازنابسامانی هاوناهنجاری های اجتماعی جوانان کشورنیزکمک می کند.
یافته های پژوهش حاکی است که کوشش درجهت افزایش نسبت همسرداری برای زنان 15-29ساله ازطریق افزایش ازدواج وکاهش طلاق بین آنان، یکی از بهترین روش های مداخله در این مورد است. و ازاین رو، بابررسی شرایط جمعیتی کشور و شناخت سهل ترین ودرعین حال مؤثرترین عوامل قابل دخالت، مدلی برای برنامه ریزی در این زمینه به دست داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fertility in Iran, An Introduction to a Planning Approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Nejatian
چکیده [English]

Abstract
Pronatal population policies of IR of Iran, has impelled all line ministries to design and implement proper plans to achieve its goals. Point 2 of the policies, aim to increase the number of births, is mentioning : “ Eliminate obstacles to marriage, facilitate and advocate for family formation and, … empowerment of young couples to cover their living costs …” But, in practice, efforts was mainly directed to increase, in a way or another, the number of children among married women and less attention was paid to marriage and divorce.
The main goal of the present research is to show, through library studies, that there are more positive and confident ways to achieve the goals of the country’s population policies which, not only, are consistent across the nature of the population policies, but may also help to reduce some abnormalities amongst young generation.
As a result, increasing the proportion of married women of ages 15-29 found to be the most effective interfere which can be achieved by both increasing married women and decreasing divorced women at the same ages. Therefore, the present research, is trying to provide a model for planning to achieve the goals of the above mentioned policies through reviewing the present situation of the population of the country and discover the most effective elements to be interfered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population planning
  • Births
  • Fertility
  • Marriage
  • Divorce