بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 گروه طراحی لباس و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان کارشناسی طراحی لباس و در قالب یک طرح آزمایشی چهار گروهی سولومون با پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. داده‌های تحقیق بر اساس پرسشنامه حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای و نظرات اساتید و پژوهشگران آموزشی گردآوری شد. در این راستا 87 نفر از دانشجویان از میان دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته طراحی پارچه و لباس و طراحی و دوخت لباس دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی انتخاب شدند و به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه به عنوان گروه آزمایش و دو گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند تا در طرح چهار گروهی سولومون گنجانده شوند. آموزش اصول توسعه پایدار و اهمیت آن در طراحی لباس برای دانشجویان، طی یک دوره سه هفته‌ای انجام پذیرفت اما در کلاسهای گروههای کنترل، تدریسی صورت نگرفت. سپس نتایج حاصل از داده‌های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی شامل تجزیه و تحلیل واریانس و کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‎دهد که آموزش اهمیت توسعه پایدار در صنعت نساجی و پوشاک به دانشجویان کارشناسی طراحی پارچه و لباس و کارشناسی طراحی و دوخت لباس سبب افزایش عملکرد شناختی آنان در طراحی پوشاک پایدار به منظور کاهش ضایعات می‌شود. لذا ارایه یک برنامه آموزشی که شامل سمینار و کارگاه طراحی پوشاک پایدار باشد، می‎تواند بر آگاهی دانشجویان از چرخه‌های عمر الیاف، منسوجات و پوشاک و تأثیرات زیست‌محیطی آنها در طراحی لباس بیفزاید و از این طریق به تحقق توسعه پایدار در کشور کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Teaching Sustainable Development Principles on the Design Performance of Students Studying Fashion Design

نویسندگان [English]

  • Habibeh Rezvani Ahangar kolaee 1
  • Farideh Talebpour 2
  • shaahin Javadi 3
1 Alzahra University
2 Department of Clothing Design and Fabric Printing, Design, Faculty of Art, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Islamic Parliament Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research work was to evaluate the impact of sustainable development principles on the design performance of students studying fashion design using a four-group experimental design with pre-test and post-test. In this regard, 87 students were selected from the last semester students in the field of textile design and clothing design and sewing in Dr. Shariati Vocational and Technical Girls College and were divided into four groups. Two groups were selected as experimental group and two as control group to be included in Solomon's four-group design. The teaching of the principles of sustainable development and its importance in fashion design for students were taught over a three-week period but were not taught in the control group classes. Then the results of the research data were analyzed using inferential statistics including analysis of variance and covariance. The results show that teaching the principles of sustainable development in the textile and apparel industry to undergraduate students of textile design and undergraduate design and sewing improves their cognitive performance in sustainable apparel design in order to reduce waste. Therefore, presenting a curriculum that includes a sustainable garment design seminar and workshop can improve students' awareness of the life cycles of fibers, textiles and garments and their environmental impacts on the fashion design and in this way, it will help to achieve sustainable development in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable clothing
  • Sustainable Development Education
  • Students
  • Fashion Design
  • Sustainable Design