بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

توجه به توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی از اولویت‌های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت‌داری بانک ها و مشارکت بانک‌ها در سهام شرکت‌ها می‌تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه‌ای می‌توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک‌ها در شرکت‌های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می‌پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه‌ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک‌ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل‌های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک‌ها در شرکت‌ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

کلیدواژه‌ها