الگوی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز: توسعه پایدار شرکت های دانش بنیان نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه ارائه مدل کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز در شرکت­ های دانش ­بنیان نفت و گاز ایران بمنظور دستیابی به موفقیت این شرکت­ ها در راستای توسعه اقتصادی پایدار بوده است. لذا از رویکرد آمیخته اکتشافی شامل تحلیل محتوا در بخش کیفی و پیمایشی در بخش کمی استفاده شد. بخش کیفی با انتخاب 87 مقاله از بین 336 مقاله در پایگاه­ های داده آی ­اس ­ای و اسکوپوس و بخش کمی در مرحله دلفی با توزیع هدفمند 15 پرسشنامه بین آگاهان کلیدی و در مرحله تحلیل مسیر با توزیع تصادفی ساده 230 پرسشنامه بین مدیران شرکت­ های دانش بنیان انجام شد. روایی و پایایی بخش کیفی از طریق معیارهای ورود به بررسی، بازبینی توسط کدگذار متخصص، توافق چند کد­گذار و بخش کمی توسط خبرگان و آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده­ های بخش کیفی با کدگذاری باز و محوری و بخش کمی با دلفی فازی و تحلیل مسیر انجام گردید. نتایج نشان داد نوآوری باز در کشف و توسعه فناوری­ های جدید، خلق نوآوری ­های محصولی یا فرآیندی و درنهایت ارزش ­آفرینی و کسب مزیت رقابتی موثر بوده و ضمن تسهیل فرآیند کارآفرینی فناورانه سبب سودآوری و افزایش سهم بازار شرکت­ ها می ­گردد . همچنین عوامل سازمانی و محیطی به ­واسطه نوآوری باز بر کارآفرینی فناورانه و موفقیت شرکت­ ها بیشترین تاثیر را دارند. لذا این پژوهش می­تواند در برطرف نمودن چالش­ های این شرکت­ ها جهت دستیابی به موفقیت و به سیاست گذاران این حوزه در کارآفرینی فناورانه و توسعه پایدار کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Entrepreneurship Model with Open Innovation Approach: Sustainable Development of Oil and Gas Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saber Kohne Goorabi 1
  • Seyed Hossein Iranmanesh 2
  • Parivash Jafari 3
1 Ph.D. student in Department of Entrepreneurship Management, College of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 2. Associate Prof. in Business Engineering Group, Industrial Engineering Department, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Prof. in Department of Educational Administration, College of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Purpose of this study is to develope a technologically entrepreneurial model with Open Innovation Approach for Iranian knowledge-based companies operating in oil and gas industries. It helps them achieve their goals in line with the sustainable economic development considerations. Therefore, a mixed exploratory approach is adapted which incorporates both content and survey analysis to captures the qualitative   and quantitative aspects. In Qualitative section of this study 87 articles out of 336 articles from ISI and Scopus databases were selected while in quantitative section Delphi method was used in which 15 questionnaires designed and distributed in relevance to key respondents. In Path Analysis Stage a sample of 230 questionnaires were randomly distributed among company managers. Validity and reliability of qualitative part were confirmed by inclusion criteria, review by expert coder, multi-coder agreement, and that of quantitative part were confirmed by experts and Cronbach's alpha. Qualitative data and quantitative data were analyzed respectively by open and axial coding, and fuzzy Delphi and path analysis. The results indicate that open innovation is effective in discovering new technologies, creating product or process innovations and thus creating value and gaining a competitive advantage. It facilitates the technological entrepreneurship and increases the profitability and market share. Also, organizational and environmental factors have the greatest impact on technological entrepreneurship and corporate success through open innovation. This research help companies succeeds in their goals and policy makers to achieve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Entrepreneurship
  • Open Innovation
  • Knowledge-based Company
  • Fuzzy Delphi
  • Path Analysis