انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران: عوامل و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط‌ با تطابق برنامه و بودجه در شهرداری تهران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همسویی و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. گردآوری داده ­ها با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماری سه گروه از مصاحبه ­شوندگان شامل: مدیران شهرداری، خبرگان دانشگاهی و اعضای سابق شورای شهر تهران را در بر می­ گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده برخی از مهم­ ترین اقداماتی که باید در راستای انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ­ها و سنجه ­ها، مدیریت بدهی­ ها، مدیریت هزینه ­ها، اصلاح فرایندها و رویه ­ها، اصلاح قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، پیاده ­سازی بودجه­ ریزی مبتنی بر عملکرد، انظباط برنامه­ ای و بودجه ­ای، تفکر سیستمی، رعایت الزامات مربوط به تدوین برنامه، رعایت الزامات مربوط به اجرای برنامه، بودجه ­بندی سرمایه ­ای . هم چنین عواملی از جمله: اصلاح فرآیندها، آگاه ­سازی و آموزش، قابلیت ­های سازمانی، شفافیت، رهبری، اصلاح قوانین و تقویت بسترهای فناوری اطلاعات زمینه لازم را جهت شکل­ گیری انطباق برنامه و بودجه فراهم می­ کنند.

کلیدواژه‌ها