انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران: عوامل و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط‌ با تطابق برنامه و بودجه در شهرداری تهران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همسویی و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. گردآوری داده ­ها با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماری سه گروه از مصاحبه ­شوندگان شامل: مدیران شهرداری، خبرگان دانشگاهی و اعضای سابق شورای شهر تهران را در بر می­ گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده برخی از مهم­ ترین اقداماتی که باید در راستای انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ­ها و سنجه ­ها، مدیریت بدهی­ ها، مدیریت هزینه ­ها، اصلاح فرایندها و رویه ­ها، اصلاح قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، پیاده ­سازی بودجه­ ریزی مبتنی بر عملکرد، انظباط برنامه­ ای و بودجه ­ای، تفکر سیستمی، رعایت الزامات مربوط به تدوین برنامه، رعایت الزامات مربوط به اجرای برنامه، بودجه ­بندی سرمایه ­ای . هم چنین عواملی از جمله: اصلاح فرآیندها، آگاه ­سازی و آموزش، قابلیت ­های سازمانی، شفافیت، رهبری، اصلاح قوانین و تقویت بسترهای فناوری اطلاعات زمینه لازم را جهت شکل­ گیری انطباق برنامه و بودجه فراهم می­ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning and budgeting Alignment in Tehran Municipality; Factors and Solutions

نویسندگان [English]

  • Salar Daneshfar 1
  • Reza GHanbarian 2
  • Amir Shahrabi Farahani, 3
1 Master of International Business, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD in Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD in Public Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research papers seeks to identify alignment factors between planning and budgeting practices in Tehran municipality and also provide solutions on how to establish and enhance this alignment, using the grounded theory method based on Strauss and Corbin framework. The data collection was made by purposive sampling strategy implemented through the semi structured interviews of 21 participants. The participants were grouped in tree categories via, managers of Tehran Municipality, University Experts and Former members of Tehran City Council (3 persons).  For each category ,21 semi-structured interviews were conducted. Based on the results derived from interviews, actions need to be taken for the strengthening the alignments between planning and budgeting are as follow:   reform in plans and indicators therein, debt management, cost management, reform in processes and procedures, reform in laws and regulations, control and supervision, implementation of performance-based budgeting, fiscal discipline in planning and budgeting, systemic thinking, plan requirements, requirements related to the implementation of the plan), capital budgeting. Also, factors such as process reform, awareness and training, organizational capabilities, transparency, leadership, law reform and the promotion of information technology platforms, pave the way for aligning budgeting with planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Municipality
  • Strategic planning
  • plan and budget Alignment
  • budgeting