نقش آفرینی کنشگران در تحولات سازمان فضایی مناطق مرزی موردکاوی: شهر و نواحی پیراشهری بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتری شهرسازی- برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه برنامه ­ریزی شهری و منطقه­ ای وارد فرآیند پیچیده ­ای شده است که در آن، مجموعه ­ای از کنشگران و تصمیم ­سازان اقدام به تصمیم ­گیری برای وضعیت موجود و آینده شهر و منطقه می کنند. لذا جایگاه برنامه­ ریز از یک تکنسین فن­ مدار و تصمیم ­گیر در برنامه، به یک تسهیل­گر در کنش متقابل کنشگران و مدیریت تعارض میان آن ها تغییر یافته است. برنامه ­ریزی در مناطق مرزی نیز بواسطه نقش کنشگران در تصمیم ­سازی و تصمیم­ گیری، وارد عرصه جدیدی شده است که تحولات سازمان فضایی در این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه در استان کردستان، به دلیل وجود فرصت­ های تعاملات میان­ مرزی از یک سو و اعمال نفوذ شبکه کنشگران حکمروایی اقتصاد مرزی از سوی دیگر، طی چند سال اخیر دچار تحولات گسترده ­ای در مقیاس­ های خرد و کلان فضا شده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کنشگران در تحولات سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد موردکاوی است. دو دور تکنیک دلفی برای انتخاب شاخص ­های سنجش سازمان فضایی استفاده شد. روابط میان شبکه کنشگران با روش تحلیل شبکه کنشگران (Actors Network Theory: ANT) و استفاده از نرم افزار UciNet مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­ دهد که کنشگران می­ توانند بنا به قدرت و نفوذی که دارند، به کرات منجر به تحول در سازمان فضایی یک منطقه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Changes evolved in the Spatial Organization at Border Regions: With special emphasis on the role played by acting agents A Case Study on: Baneh and its peripheries

نویسنده [English]

  • Mehdi Razpour
Ph.D. in Urban & Regional Planning at Iran University of Science & Technology(IUST), Researcher in Development and Foresight Research Center (DFRC), Planning and Budget Organization of Iran
چکیده [English]

Today, urban and regional planning has evolved into a complex process in which a group of acting agents and decision-makers decide about the current and future status qua of the city and region. Due to this change in the planning system, the position of a planner has changed from a skilled technician and decision maker to a facilitator who play a coordinating role between different acting agents in regard to their conflicting interests. Planning practices in border regions are undergoing a different course due to dominance of different acting agents initiating and implementing the decisions on the status quo of the city and its periphery. As such it has affected the developments of the spatial organization in these regions. cross-border interactions opportunities and the governance influenced by a network of actors over the border economy has undergone extensive changes in the case of Border County space organization (Baneh, Kurdistan province) both at micro and macro spaces in the past years. These changes seem to be untenable because of many internal and external influencing factors and the role played by local, regional and national actors in this regard. As such many changes has emerged in the spatial organization of the city Baneh and its periphery. This paper has aimed to explain how the acting agents have had influencing effects on the changes in Baneh Border County space organization. This case study is qualitative in nature. Two rounds of Delphi technique were used to select indicators for the measurement of the changes in the space organization. Relationships between the actors network were assessed using Actors Network Theory (ANT) and UciNet software. The results of this study show that actors can change the organizations in a region many times due to their power and influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actors
  • Cross-Border Economic Relations
  • Spatial Organization Changes
  • Baneh Border County