تبیین مدل ارزیابی توسعۀ پایدارکشورها و ارائۀ بهبود عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/pbr.2022.300018.1156

چکیده

توسعه‌­ی پایدار در سال­‌های اخیر مورد توجه جوامع بین‌­المللی قرار گرفته و نقش مهمی در تغییر مدیریت، بهبود زیرساخت­‌ها و افزایش توانمندی‌­های هر کشوری دارد. توسعه­‌ی پایدار دارای دو جزء توسعه و ضروریات پایداری است و پایداری از سه بعد مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت، جهان با بحران­‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است. مراجع قانونی نیز در راستای توجه و اهمیت به موضوع پایداری صنایع را تحت فشار قرار می­‌دهند، بنابراین سازمان­‌ها و کشورها تلاش می‌­نمایند که عملکرد پایداری خود را بهبود دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مدل­‌های تحلیل پوششی داده‌­های یکپارچه SORM و مدل تحلیل پوششی داده­‌های معکوس یکپارچه SORM توسعه و از آن‌­ها جهت محاسبه پایداری کشورها و ارائه مقادیر بهبود به آن­‌ها جهت پایداری بیشتر استفاده شده است.  در مدل یکپارچه SORM، میزان پایداری 24 کشور با توجه هم‌زمان به ورودی­‌ها و خروجی­‌ها محاسبه شده است. در مدل معکوس یکپارچه SORM نیز تغییرات مقادیر بهینه ورودی­‌ها و خروجی­‌ها با حفظ شرط ثبات کارایی یا پایداری ارائه شده است. تغییرات بهینه ارائه شده به کشورها در راستای اهداف توسعه پایدار و هدف کلی رسیدن به توسعه بلندمدت جهانی بوده است. در پایان دو کشور آلمان و ایران مقایسه شده است. نتایج ارائه شده، کاهش یا ثبات ورودی‌ها و خروجی­‌های نامطلوب و افزایش یا ثبات ورودی­‌ها و خروجی­‌های مطلوب را نشان می‌­دهد.

کلیدواژه‌ها