اثر پویای مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ردّپای اکولوژیک در کشورهای درحال‌توسعۀ منتخب (رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این مقاله تحلیل اثر پویای مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر (شامل انرژی‌های فسیلی) و تجدیدپذیر (شامل انرژی‌های پاک) بر محیط‌زیست کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۰ است. به‌منظور تحلیل اثرات زیست‌محیطی از شاخص ردّپای اکولوژیک استفاده شد و علاوه بر انرژی، متغیرهای باز بودن تجاری، رشد اقتصادی و نرخ باروری نیز به‌عنوان سایر متغیرهای اثرگذار در الگو در نظر گرفته شد. برای تحلیل اثرات پویای مصرف انرژی بر ردّپای اکولوژیکی روش پویای پانلی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به کار گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر بر ردّپای اکولوژیکی کشورهای منتخب درحال‌توسعه به ترتیب اثر مثبت و منفی داشته‌اند. بدین ترتیب مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر منجر به تخریب بیشتر محیط‌زیست شده، اما مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر موجبات بهبود محیط‌زیست را فراهم آورده است. از طرفی درجه باز بودن تجاری اثر منفی و رشد اقتصادی و نرخ باروری اثر مثبت بر ردّپای اکولوژیک داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Effect of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on Ecological Footprint in Selected Developing Countries (Generalized Method of Moments Approach)

نویسندگان [English]

  • Azam Esfahani 1
  • Sara Ghobadi 2
  • Karim Azarbaiejani 3
1 Ph.D. student in Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
3 Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This paper aims to analyze the dynamic effect of non-renewable energy consumption (including fossil energy) and renewable energy (including clean energy) on the environment of selected developing countries for the period 2000-2017. The ecological footprint index was used to analyze the environmental effects. The variables of trade openness, economic growth and fertility rate were also considered as other variables affecting the ecological footprint. To analyze the dynamic effects of energy consumption on the ecological footprint, the Generalized Dynamic Method of Moments (GMM) panel method has been applied. The results show that the consumption of non-renewable and renewable energy had a positive and negative effect on the ecological footprint of selected developing countries, respectively. Accordingly, the consumption of non-renewable energy has led to further degradation of the environment, but the consumption of renewable energy has resulted in the improvement of the environment. On the other hand, the degree of trade openness had a negative effect, and economic growth and fertility rate had a positive effect on the ecological footprint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Footprint
  • Ecosystem
  • Renewable Energy
  • Non-Renewable Energy
  • Economic Growth