مسئله شناسی توسعه دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفه‌های توسعه دانش‌­بنیان جهت طراحی الگو با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد «تحلیل مضمون یا تم» انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل: اساتید، کارشناسان و مطلعین نسبت به موضوع تحقیق می­‌باشند. حجم نمونه با استفاده از نمونه‌­گیری قضاوتی (هدفمند) به تعداد 84 نفر انتخاب شدند. داده‌­ها پس از گردآوری، با استفاده از روش «اشتراوس و کوربین» کدگذاری و تحلیل شدند. یافته­­‌ها نشان داد: تعداد کدهای استخراج شده اولیه 3596 بودند که در مرحله بعدی به 102 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 24 کد فرعی تبدیل شدند که در مرحله کدگذاری گزینشی این تعداد به 5 کد اصلی تبدیل شدند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعداد پنج مقوله یا تم اصلی برای توسعه دانش­‌بنیان استخراج شد که عبارت‌اند از: 1. مقوله سیاست‌گذاری دانش و فناوری با شش مؤلفه؛ 2. مقوله عوامل اقتصادی با سه مؤلفه؛ 3. مقوله مدیریت توسعه هوشمند با هشت مؤلفه؛ 4. مقوله عوامل فرهنگی و اجتماعی با سه مؤلفه و 5. مقوله عوامل سیاسی با چهار مؤلفه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problem of Knowledge-Based Development

نویسندگان [English]

  • Karim Hanafi Niri 1
  • Robabeh Pourjabali 2
  • Mahboube Babaei 2
1 PhD student in Sociology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of identifying the components of knowledge-based development for model design using qualitative research method with the "content analysis or theme" approach. The statistical population of this research are experts who are knowledgeable about the research topic. The sample size was selected using judgmental (targeted) sampling of 84 people. After collecting the data, they were coded and analyzed by using the "Strauss and Corbin" method. The findings contained: the number of initially extracted codes were 3596, which were converted into 102 codes in the next stage and 24 secondary codes in the secondary (central) coding stage, which were converted into 5 main codes in the selective coding stage. The results of this research indicate that five main categories or themes for the development of knowledge base, which are as follows: 1. Knowledge and technology policy category with six components.2. The category of economic factors with three components ,   3. Intelligent development management category with eight components, 4. The category of cultural and social factors with three components and 5. The category of political factors with four components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based Development
  • Knowledge and Technology Policy
  • Economic Factors
  • Intelligent Development Management
  • Cultural/Social/Political Factors