تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از ملاک های مؤثر بر اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی است. اما این تولید تنها ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد را در برمی‌گیرد و اثرات منفی زیست محیطی را در برنمی‌گیرد. از طرف دیگر در نتیجه آزاد سازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می‌یابد. به همین دلیل از دیدگاه نظری، اثبات شده است که GDP معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نمی‌باشد. همواره معیار هایی برای محاسبه درآمدملی جهت رفع این نارسایی مطرح شده است از جمله این معیارهای اندازه گیری، تولید ناخالص داخلی سبز است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری برتولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب در دوره زمانی 2015-1961 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری نشان می‌دهد،که این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سبز دارد. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، این متغیر به عنوان یک متغیر کاهش دهنده آلودگی شناخته شده است؛ بدین معنی که افزایش مراودات تجاری در ایران منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Liberalization on the Growth of Green GDP in Iran Using Gravitational Search Algorithm and the Algorithm Firefly

نویسندگان [English]

  • nahid pourfereidooni
  • hosein akbarifard
  • amin Amin Ghaseminezhad
Kerman Shahid Bahonar University
چکیده [English]

One of the reason affecting on the national economy is, GDP . But it only covers market value of final goods and services produced in the economy;it is not inclusive negative environmental impacts.On the other hand as a result of trade liberalization, economic activity expanded and use of resources and energy inappropriately increases.So theoretically, demonstrate that GDP is not a good criterion for measuring the economic well-being. Consistently, standards for calculating national income has been proposed to raising the inadequacy of these measures standards, is green GDP. In this study, to evaluate the impact of trade liberalization on green GDP, methods gravitational search algorithm and Firefly algorithm that has been used for some given time in the years 1961- 2015. The results of the evaluation of the impact of trade liberalization show that this variable is positive and significant effect on green GDP. The results show that due to the positive impact of trade liberalization on green GDP, this variable as a variable known to reduce pollution; this means that an increase in trade transactions with Iran will lead to improved environmental quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GDP
  • Green GDP
  • Trade liberalization
  • Gravitational search algorithm
  • Firefly algorithm