دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1399 
7. تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364)

صفحه 151-176

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی