سومین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه برگزار شد.

سومین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه برگزار شد.

سومین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ با کمک فضای مجازی و به صورت وبینار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری،سومین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ با کمک فضای مجازی و به صورت وبینار برگزار گردید.
 این نشست با حضور جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سردبیر فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه  و سایر اعضای هیئت تحریریه، آقایان، دکتر داود بهبودی، دکتر نادر مهرگان، دکتر نعمت الله اکبری، دکتر محمدصادق علیپور، دکتر غلامرضا گرائی نژاد و خانم دکتر سهیلا پروین و همچنین ریاست محترم مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به عنوان صاحب امتیاز و جناب آقای غلامی نتاج مدیریت پژوهشی مرکز به کوشش مجموعه مدیریت داخلی فصلنامه برگزار گردید.
در این جلسه اعضای هیئت تحریریه ضمن بحث و گفتگو به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون مقالات فصلنامه و برنامه های پیش روی فصلنامه پرداختند.
همچنین مقرر گردید که مقالات تایید شده جهت چاپ در شماره سوم فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه جهت بررسی و دریافت نظرات تکمیلی هیئت تحریریه برای اعضا ارسال گردد.