انتصاب سردبیر جدید فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعهبسمه تعالی

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ ریاست مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری و صاحب امتیاز فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه، ضمن پذیرش استعفای جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند از سردبیری فصلنامه و تشکر و قدردانی از زحمات ایشان، طی حکمی به تاریخ 19/5/1399 جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان سردبیر فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه منصوب نمودند.