برگزاری چهارمین جلسه هیئت تحریریه "فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه"

     چهارمین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه "پژوهش‌های برنامه و توسعه"در تاریخ سه شنبه 18/6/1399 در تالار مجازی مرکز با حضور اعضای هیئت تحریریه و سردبیر و مدیر مسئول جدید فصلنامه برگزار گردید.

     در این جلسه ریاست مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، دکتر علیرضا آزموده اردلان به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول، ضمن معرفی دکتر محمد‌باقر نوبخت، سردبیر جدید فصلنامه، از زحمات سردبیر پیشین؛ جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند تشکر قدردانی نمودند.

     همچنین در ادامه جلسه دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه مدیر داخلی فصلنامه، ضمن ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقای فصلنامه، مقالات داوری شدۀ نهایی را ارائه نمودند که مورد ارزیابی و دقت نظر اعضای هیئت تحریریه قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید