تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته دکتری اقتصاد

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش: یکی از تحولات مهم در نظام پرداختها، ظهور ابزارهای نوین پرداخت است که به ابزارهای پرداخت الکترونیک شهرت دارند. با وجود ابزارهای پرداخت الکترونیک، امکان کسب درآمد از راه سرقت کاهش پیدا میکند؛ بنابراین کاهش میزان سرقت یک پیشبینی ناشی از افزایش دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در این پژوهش این فرضیه برای فاصله زمانی 1386 تا 1394 با استفاده از دادههای استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: برای برآورد معادله رگرسیونی از روش GMM پانلی استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان میدهد که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک در استانهای ایران تأثیر منفی بر سرقت داشته است. همچنین نرخ شهرنشینی، نرخ فلاکت، صنعتی شدن و نابرابری درآمدی تأثیر مثبت بر سرقت داشته است. بر همین اساس برخی پیشنهادت سیاستی برای گسترش استفاده از این ابزارها ارائه شده است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of electronic payments on theft

نویسندگان [English]

  • ahmad salahmanesh 1
  • seyed aziz arman 2
  • VAHID KAFILI 3
  • ahmad dehghani 4
1 salahmanesh@yahoo.com.au
2 Professor -Department of Economics -Faculty of Economics and Social Sciences -Shahid Chamran University of Ahwaz
3 phd
4 PhD student in Economics- Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

Purpose: One of the important developments in the payment system is the emergence of new payment tools known as electronic payment instruments. With the help of electronic payment tools, the possibility of earning money by stealing is reduced; Thus reducing the amount of theft is a predicted resultof increased access to electronic payment instruments. In this research, this hypothesis has been investigated for the period between 1386- 1394 using data from Iran's provinces. Methodology: Panel GMM method is used to estimate the regression equation. Results: The results show that the expansion of electronic payment tools in Iranian provinces has had a negative effect on theft. Also, the rate of urbanization, the misery index (sum of the unemployment rate and inflation rate), industrialization and income inequality have had a positive impact on theft. Accordingly, some policy suggestions have been offered to extend the use of these tools.
Keywords: Iran, Thief, Panel data Electronic Payment, GMM
JEL Classification: K19, E42, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thief
  • Electronic Payment
  • panel data
  • GMM
  • IRAN