اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، رشته اقتصاد‌ بین‌الملل و بخش‌عمومی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم ‌و ‌تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار و مدیرگروه اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش‌بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه‌های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم‌ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات‌های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می‌شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم‌ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات‌های زیست‌محیطی پرداخته می‌شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می‌شود. نتایج مدل پانل نشان می‌دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

کلیدواژه‌ها