دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-184 
2. تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران

صفحه 37-66

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ جمال کاکائی؛ اکبر احمدی


3. برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی

صفحه 67-90

حسن اسماعیل زاده؛ نغمه مبرقعی؛ مهرداد کاشف؛ نعمت‌ا... اکبری