بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایۀ زنجان، دانشکدة ریاضی، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاران خطرپذیر که اخیراً تامین مالی بسیاری از شرکت‌های نوپا را بر عهده گرفته‌اند، به دو گروه وابسته به بانک و مستقل تقسیم می‌شوند. جهت سنجش تاثیرگذاری سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر عملکرد بانک، بررسی تعداد زیادی متغیر مالی و اقتصادی مورد نیاز است که با توجه به گستردگی روابط بین آن‌ها، امکان استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و مدل‌های کلاسیک مالی فراهم نمی‌باشد. بدین منظور با بهره‌گیری از نگرش سیستمی و به تبع آن استفاده از ابزار پویایی سیستم، در وهله اول تاثیر وارد شدن بانک به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر مورد سنجش قرار گرفته و در وهله دوم مقایسه‌ای بین سرمایه‌گذاری خطرپذیر مستقل و وابسته به بانک انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که بانک با ورود به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند علاوه بر کسب سود ناشی از به ثمر رساندن طرح‌ها، زمینه‌ساز اعطای تسهیلات بیشتر و به تبع آن کسب درآمد بیشتر از آن محل شود. در نهایت با استفاده از مدل سیستمی طراحی شده، نسبت بهینه‌ای که بانک باید طبق آن در خطرپذیر سرمایه‌گذاری کند تا عملکردش بهینه شود را به دست آورده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of venture capital investment on banks performance in systematic approach

نویسندگان [English]

  • ALi Foroush Bastani 1
  • Hamed Hamedinia 2
  • mohammad Ghajari 3
1 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
2 faculty of management /University of Tehran
3 University of Tehran
چکیده [English]

Venture Capitals (VCs) which have recently financed significant amounts of start-up companies, are divided in two categories: Independent Venture Capital (IVC) and Bank-affiliated Venture Capital (BVC). In order to study the effect of VC on bank performance, it is necessary to analyze the various financial and economic variables and their relation. Since the relation between these variables is extremely enormous and complex, it is not possible to use econometrics and classical financial models. Therefore, a system dynamic approach is used in this paper to analyze the problem. The problem is studied in two stages; first, the consequences of bank’s invest in VC industry is investigated and second, a comparison is made between the BVC and IVC. The results show that bank with investing in VC is benefited from both yield of VC projects and also presenting more loans. Finally, using the designed systematic model, the proper proportion, with which bank should invest in VC to optimize its profits, is calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank-affiliated Venture Capital
  • Independent Venture Capital
  • Operation Research
  • System Dynamic