بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایۀ زنجان، دانشکدة ریاضی، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی‌ سیستمهای‌اقتصادی‌-اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاران خطرپذیر که اخیراً تامین مالی بسیاری از شرکت‌های نوپا را بر عهده گرفته‌اند، به دو گروه وابسته به بانک و مستقل تقسیم می‌شوند. جهت سنجش تاثیرگذاری سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر عملکرد بانک، بررسی تعداد زیادی متغیر مالی و اقتصادی مورد نیاز است که با توجه به گستردگی روابط بین آن‌ها، امکان استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و مدل‌های کلاسیک مالی فراهم نمی‌باشد. بدین منظور با بهره‌گیری از نگرش سیستمی و به تبع آن استفاده از ابزار پویایی سیستم، در وهله اول تاثیر وارد شدن بانک به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر مورد سنجش قرار گرفته و در وهله دوم مقایسه‌ای بین سرمایه‌گذاری خطرپذیر مستقل و وابسته به بانک انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که بانک با ورود به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند علاوه بر کسب سود ناشی از به ثمر رساندن طرح‌ها، زمینه‌ساز اعطای تسهیلات بیشتر و به تبع آن کسب درآمد بیشتر از آن محل شود. در نهایت با استفاده از مدل سیستمی طراحی شده، نسبت بهینه‌ای که بانک باید طبق آن در خطرپذیر سرمایه‌گذاری کند تا عملکردش بهینه شود را به دست آورده‌ایم.

کلیدواژه‌ها