بررسی الگوی تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مطالعه ابتدا جریان تجارت منطقه خلیج فارس با داده های تابلویی سالهای 2000-2015 تخمین زده شد و سپس الگوی اقتصاد سنجی برای شبیه سازی جریان تجارت ساخته شد. بر اساس نتایج تخمین، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نقتی نقش مهمتر و نقش متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه در توضیح جریان تجارت کمتر بوده است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی می شود. از سوی دیگر تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت می باشد و بین 44 تا 58 درصد کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان می دهد و هر گونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی توسعه تجاری منطقه را متأثر می کند. از سوی دیگر وجود این حجم گردش تجاری در منطقه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های لجستیکی برای ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

assessing the pattern of Trade in goods in the Persian Gulf region and Scenarios for Future

نویسندگان [English]

  • Rassam Moshrefi 1
  • Mosayeb Ahmadifard 2
1 Faculty Member
2 Shahid Beheshti University Graduated
چکیده [English]

In this study, a small econometric model of scale with panel data for the years 2000-2015 is estimated to flow in the Persian Gulf region. The results indicate that in the oil, non-oil, and import equations, the most important variables are the crude oil prices, the country's gross domestic product, and the export of goods, which have the most important role in explaining the oil, non-oil exports and total imports of the region.
In order to predict the flow of trade, the first and second scenarios were considered for explanatory variables up to 1404 horizons. In the first scenario, the variables based on the IMF and the World Bank forecasts and their histories, and the only oil price variable in the first scenario based on its history and in the second scenario, are expected to grow ten percent annually. The result of the simulation of the econometric model in the form of these two scenarios is the volume of trade between $ 1500 to $ 1,900 billion for 2025 in the region and, on the other hand, the trade balance of the region in the year 2025 is between 450 to 650 billion positive. Therefore, in 2025, according to the first scenario, about 44% of the region's exports of oil and petroleum products, and according to the second scenario, is about 58%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Gravity Pattern
  • Persian Gulf
  • Panel Data
  • Scenario planing