آزمون تجربی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی:مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده اقتصاد و حسابداری-گروه اقتصاد

چکیده

در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره 1385-1392 آزمون شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است. بنابراین، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است. در این مطالعه، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی، دستمزد واقعی، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته‌اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است. سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد.
کلید واژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقاضای نیروی کار، بهره‌وری، کاربری.
طبقه‌بندی JEL:J23,J24,O33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Test about Role of Information and Communication Technology: A case study of Iran industrial establishments

نویسنده [English]

  • alireza amini
associate professor, economic department,economics & accounting faculty,islamic azad university,central tehran branch
چکیده [English]

An Empirical Test about Role of Information and Communication Technology: A case study of Iran industrial establishments 10 employees and more
Alireza Amini , Maryam Malakan and Zahra Alizadeh

In this study, the role of information and communication technology (ICT) has been tested on industrial employment during the period of 2006-2013. The results of model is estimated by using panel data using generalized moment method (GMM) at the level of two-digit ISIC codes indicate that information and communication technology in the form of a combination of computer and internet users has had a negative and significant effect on employment. Therefore, the effects of information and communication technology on the reduction of non-specialized jobs have been stronger than the creation of specialized occupations. In this study, real value added, real wages, real interest rates of bank facilities (as cost of capital use) and industry size are used as control variables. Value added and real wages, according to theoretical expectations, have had a significant positive and negative impact on employment, respectively. The real interest rate of the banking facility as an indicator of the cost of capital utilization has a negative and significant effect on employment and represents the complementary relationship between labor and capital. Finally, the variable control of industry size has a positive and significant impact on employment.
Keywords: Information & Communication Technology, Labor Demand, Productivity, Labor Intensity.
JEL Classification: J23,J24,O33

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Information & Communication Technology"
  • "Labor Demand"
  • "Productivity"
  • "Labor Intensity"