تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

کسب سهم مناسب از بازارهای اقتصادی، تعاملات سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی نیازمند برقراری شرایط و خصوصیات تقریباً مشابهی در محیط داخلی است. حضور گسترده دولت در بازارهای ملی یکی از مهم‌ترین عاملی است که مواجهه محیط داخلی علی‌الخصوص اقتصاد ملی را با رقابت‌های جهانی تضعیف می‌کند. مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص جهانی‌شدن با تمرکز بر جهانی‌شدن اقتصاد در 95 کشور منتخب جهان بین سال‌های 1985-2014 با استفاده از الگوی داده‌های پانل با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام‌گرفته است. در این مقاله شاخص‌های متعددی مانند شاخص جهانی‌شدن KOF، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم صادرات کشورها از تولید داخلی موردبررسی واقع‌شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد افزایش حجم دولت در اقتصاد تأثیر منفی و معنی‌دار بر روی شاخص جهانی‌شدن، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات دارد. لذا می‌توان گفت حضور گسترده دولت، می‌تواند موفقیت یک جامعه در تعاملات جهانی و بازارهای بین‌المللی اقتصاد را تضعیف نماید. همچنین اثرات سایر متغیرهای موجود در مدل‌ها حاکی از آن است که توسعه انسانی، کنترل فساد، هزینه‌های تحقیق و توسعه و افزایش تولید داخلی تأثیر مثبت ولی تورم و نرخ بالای تعرفه‌ها تأثیر منفی بر روی موفقیت اقتصاد در جذب سرمایه‌های بین‌المللی و صادرات دارد.

کلیدواژه‌ها