انتشار شماره جدید (شماره3) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

سومین شماره فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه به صورت الکترونیکی  منتشر شد. این شماره شامل شش مقاله ذیل می باشد:

 

1)     کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

2)     طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی

3)     ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مقرراتگذاری و مقررات‌زدایی

4)     نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب

5)     نقش کیفیت قوانین ‌و ‌مقررات در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

6)     تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت