انتشار شماره جدید (شماره 4) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

چهارمین شماره فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر شد. این شماره شامل شش مقاله زیر است:

 

 

1. اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)
2. تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران
3. برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی
4. بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی
5. مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور
6. برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد و مقایسه کشش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت